Couponbericht

Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, zulks tegen een rentevoet van 6% per jaar (de “Rente”).

De Rente wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van de Obligatievoorwaarden, per kwartaal achteraf in vier gelijke delen, betaalbaar gesteld en wel op de zevende (7e) werkdag na respectievelijk 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december ( de “Rentebetalingsdatum”), voor het eerst op 30 september 2017, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een Werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling.

De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de Aflossingsdatum, zoals beschreven in artikel 6 van de Obligatievoorwaarden.